Văn bản nội bộ

1. QUYẾT ĐỊNH Số: 297 /QĐ-ĐNT ngày 24/7/2019
Ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM

2. QUYẾT ĐỊNH Số: 299 /QĐ-ĐNT ngày 24/7/2019
Ban hành Quy trình đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo trình độ sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM

3. QUYẾT ĐỊNH Số: 300 /QĐ-ĐNT ngày 24/7/2019
Ban hành Quy định về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM

4. QUYẾT ĐỊNH Số: 298 /QĐ-ĐNT ngày 24/7/2019
V/v Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM

5. Quyết định số 39/QĐ-ĐNT ngày 07/01/2020
Ban hành chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh (áp dụng từ khóa 2019 trở đi)

6. Quyết định số 40/QĐ-ĐNT ngày 07/01/2020
Ban hành chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin (áp dụng từ khóa 2019 trở đi)

7. Quyết định số 165/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2021 về việc ban hành Quy trình quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp sau đại học

8. Quyết định 404/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2022 ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

9. Quyết định 405/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2022 ban hành quy định tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

10. Quyết định 406/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2022 ban hành Danh mục các ngành tốt nghiệp đại học phù hợp trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

11. Quyết định 407/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2022 Ban hành danh mục các ngành tốt nghiệp đại học phù hợp trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

12. Mẫu phôi bằng thạc sĩ kèm theo QĐ số 580/QĐ-ĐNT ngày 21/4/2022

13. Quyết định số 621/QĐ-ĐNT ngày 06/5/2022 ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

14. Quyết định số 585/QĐ-ĐNT ngày 22/4/2022 Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (áp dụng từ khóa 2021 trở về trước)

15. Quyết định số 586/QĐ-ĐNT ngày 22/4/2022
Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 2021 trở về trước)

16. Quyết định số 701/QĐ-ĐNT ngày 14/06/2022
Ban hành quy định về việc mở ngành đào tạo trình độ sau đại học tại Trường Đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

17. Quyết định 404/QĐ-ĐNT ngày 17-11-2021 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm đào tạo sau đại học ngành Quản trị kinh doanh

18. Quyết định 405/QĐ-ĐNT ngày 17-11-2021 Về việc thành lập Ban chủ nhiệm đào tạo sau đại học ngành Công nghệ thông tin

19. Quyết định số 1141/QĐ-ĐNT ngày 14/9/2022
Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (áp dụng từ khóa 2022)

20. Quyết định số 1140/QĐ-ĐNT ngày 14/9/2022
Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 2022)