Văn bản nội bộ

1. Quyết định số 297/QĐ-ĐNT ngày 24/7/2019
Ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM

2. Quyết định số 299/QĐ-ĐNT ngày 24/7/2019
Ban hành Quy trình đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo trình độ sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM

3. Quyết định số 300/QĐ-ĐNT ngày 24/7/2019
Ban hành Quy định về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM

4. Quyết đinh số 298/QĐ-ĐNT ngày 24/7/2019
Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM

5. Quyết định số 39/QĐ-ĐNT ngày 07/01/2020
Ban hành chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh (áp dụng từ khóa 2019 trở đi)

6. Quyết định số 40/QĐ-ĐNT ngày 07/01/2020
Ban hành chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin (áp dụng từ khóa 2019 trở đi)

7. Quyết định số 165/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2021
Ban hành Quy trình quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp sau đại học

8. Quyết định số 404/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2022
Ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

9. Quyết định số 405/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2022
Ban hành quy định tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

10. Quyết định số 580/QĐ-ĐNT ngày 21/4/2022
Ban hành kèm theo mẫu phôi bằng thạc sĩ

11. Quyết định số 621/QĐ-ĐNT ngày 06/5/2022
Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

12. Quyết định số 585/QĐ-ĐNT ngày 22/4/2022
Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (áp dụng từ khóa 2021 trở về trước)

13. Quyết định số 586/QĐ-ĐNT ngày 22/4/2022
Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 2021 trở về trước)

14. Quyết định số 701/QĐ-ĐNT ngày 14/06/2022
Ban hành Quy định về việc mở ngành đào tạo trình độ sau đại học tại Trường Đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

15. Quyết định số 404/QĐ-ĐNT ngày 17/11/2021
Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm đào tạo sau đại học ngành Quản trị kinh doanh

16. Quyết định số 405/QĐ-ĐNT ngày 17/11/2021
Về việc thành lập Ban chủ nhiệm đào tạo sau đại học ngành Công nghệ thông tin

17. Quyết định số 1141/QĐ-ĐNT ngày 14/9/2022
Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (áp dụng từ khóa 2022)

18. Quyết định số 1140/QĐ-ĐNT ngày 14/9/2022
Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 2022)

19. Quyết định số 374/QĐ-ĐNT ngày 09/3/2023
Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 2023)

20. Quyết định số 386/QĐ-ĐNT ngày 17/3/2023
Ban hành Danh mục các ngành tốt nghiệp đại học phù hợp trong tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh

21. Quyết định số 410/QĐ-ĐNT ngày 24/3/2023
Ban hành về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

22. Quyết định số 420/QĐ-ĐNT ngày 29/3/2023
Ban hành Danh mục các ngành tốt nghiệp đại học phù hợp trong tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

23. Quyết định số 421/QĐ-ĐNT ngày 29/3/2023
Ban hành Danh mục các ngành tốt nghiệp đại học phù hợp trong tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

24. Quyết định số 720/QĐ-ĐNT ngày 12/06/2023
Về việc mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

25. Quyết định số 1715/QĐ-ĐNT ngày 21/11/2023
Ban hành danh mục sách giáo trình đối với các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
áp dụng từ khóa 2023