Quyết định số 386/QĐ-ĐNT ngày 17/3/2023
Ban hành Danh mục các ngành tốt nghiệp đại học phù hợp trong tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh