Văn bản

1. THÔNG TƯ Số: 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

2. THÔNG TƯ Số: 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

3. QUY ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015)
Về khối lượng kiến thức tối thiểu mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

4. THÔNG TƯ Số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

5. THÔNG TƯ Số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 - Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

6. THÔNG TƯ Số: 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

7. Thông tư số 25/2021/TT- BGDĐT ngày 8/9/2021 hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030

8. Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

9. THÔNG TƯ 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

10. Quyết định 334/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 25/01/2014

11. Quyết định 2723/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin ngày 31/07/2015