Post image

Với chương trình Quản Trị Kinh Doanh - MBA, bạn sẽ được học những môn học nền tảng trong các lĩnh vực lãnh đạo tổ chức, quản trị nhân sự, tư vấn kinh doanh, marketing và phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế theo định hướng ứng dụng, bám sát những vấn đề thực tế trên thế giới.

Cơ sở vật chất - Phòng học