Đăng nhập

Tên đăng nhập : tuân thủ quy định của ĐVQL để nhận biết người dùng menu này là học viên (HV), giảng viên (GV), hay người quản lý (QL):
- Nếu là HV: đó là danh mã HV, thí dụ MBA19125 – như quy định tại trang cuối menu “Giới thiệu”;
- Nếu là GV: đó là phần tên trong email của GV đã cung cấp trong hợp đồng giảng dạy;
- Người QL có Tên đăng nhập do bộ phận quản lý SĐH quy định.

Mật khẩu : cụm từ dành riêng cho người sử dụng menu này. Khi sử dụng lần đầu, mật khẩu do hệ thống cài sẵn. Người dùng cần phải cài đặt lại mật khẩu theo định ý của mình để đảm bảo tính riêng tư trong sử dụng.
Khi đưa Tên đăng nhập vào, hệ thống tự động nhận biết đối tượng đăng nhập là ai để cho phép làm việc với các chức năng tương ứng của menu “Quản lý Dạy-học”. Các chức năng này phân theo hai nhóm:
- Đăng ký lớp môn học và thời khóa biểu, và
- Các chức năng phục vụ quản lý dạy-học.
Tùy thuộc thời điểm đăng nhập làm việc với menu này của người dùng và kế hoạch thời gian đào tạo cao học, hệ thống sẽ bố trí các tác vụ tương ứng để phục vụ người dùng.

Các chức năng chính của trang Quản lý dạy - học

Đăng ký lớp môn học và thời khóa biểu

Trước lúc bắt đầu một học kỳ, trang này dùng để tạo thời khóa biểu (TKB) của kỳ học.

ĐVQL cho hiện TKB dự kiến của các lớp môn học (LMH) bố trí giờ học vào các buổi Sáng-Chiều-Tối của các ngày trong tuần. Tên lớp môn học hiện trên các menu LMH tương ứng.

Học viên (HV) đăng ký học ở LMH nào thì kích chọn menu lớp đó và xác nhận sự chọn lựa của mình ở cửa sổ hiện ra sau khi chọn menu LMH.

Khi HV đã chọn đăng ký học ở LMH trang web sẽ cập nhật số HV đăng ký LMH ở phía dưới trang và ghi thông tin HV vào LMH đã cài đặt trong cơ sở dữ liệu.

Kết quả tương tự xảy ra khi HV hủy chọn đăng ký môn học – nhưng điều này chỉ có thể thực hiện nếu đang còn thời gian để HV làm việc ở Giai đoạn 1 này.

: HV thực hiện khuyến nghị của ĐVQL để đăng ký học thêm vào các LMH còn ít HV, hoặc không thể tổ chức học do không đủ số HV để mở lớp. Tại bước này HV không thể hủy LMH đã đăng ký trong Giai đoạn 1. HV có thể đề xuất mở thêm LMH mới -qua email, nếu có nhiều HV cùng nguyện vọng.

Hết thời gian làm việc với Giai đoạn 2, ĐVQL tổng kết việc đăng ký LMH và lên TKB cho kỳ học. TKB này sẽ hiện trong trang “Kế hoạch Đào tạo”.

Các chức năng phục vụ quản lý dạy-học

Bảng điểm lớp môn học (LMH): có thể tải xuống/đưa lên hệ thống(tx-đl) các loại bảng điểm tùy đối tượng:

(1) Bảng điểm từng phần để GV nhập điểm: kiểm tra giữa kỳ, bài tập lớn, đồ án môn học, kể cả chuyên cần của HV thuộc LMH; Bảng điểm theo phách của bài thi.

(2) Bảng điểm bài thi của LMH do nhân viên QL tải xuống gồm các cột: HV ký tên nộp bài, số tờ làm bài thi, và cột điểm bài thi để cán bộ coi thi quản lý HV tại phòng thi -bảng điểm cứng này lưu trữ tại Ban.

(3) Bảng điểm theo phách để GV nhập điểm thi theo phách bài thi. Khi GV nộp, nhân viên QL đọc và ghi điểm vào bảng điểm cứng và nhập điểm bài thi của HV vào file Bảng điểm bài thi để đưa lên hệ thống.

(4) Bảng điểm từng phần của LMH do GV cung cấp và Bảng điểm bài thi được nhân viên QL dùng khi tính điểm môn học theo quy định ở đề cương môn học, và lập file Bảng điểm môn học của LMH để đưa lên hệ thống. Hệ thống chuyển điểm LMH vào CSDL điểm của HV.

HV có thể truy cập, xem điểm từng phần, điểm bài thi, và điểm môn học tại menu này.

Lịch trình LMH: Menu này gồm danh sách tất cả các dòng biểu thị các buổi dạy-học môn học xếp theo trình tự thời gian. Trỏ đến một dòng để kích hoạt các menu chọn, giúp:

(1) GV báo hoãn dạy, hoặc dạy bù. Hệ thống tự động báo cho HV và nhân viên QL qua email;

(2) GV đưa lên hệ thống bài giảng, tài liệu học tập của buổi dạy-học. Hệ thống tự động tự động gửi các thứ qua email đến HV của LMH, qua đây HV và GV có thể trao đổi thông tin trên email giao tiếp của buổi dạy-học;

(3) Điểm danh HV dự học, HV đọc số thứ tự trong danh mã HV để GV nhập và quản lý trên web.

Đánh giá lớp môn học: menu này giúp

(1) HV làm nhận xét kết quả dạy-học LMH qua Mẫu 10, tải xuống từ menu Thông báo> Đảm bảo chất lượng;

(2) GV phản ánh tình hình, kết quả dạy-học tại LMH thuộc học kỳ theo Mẫu 11;

Menu kết xuất kết quả các điểm môn học trong quá trình HV đã dự học.

Tạo điều kiện để GV, HV gửi email về ĐVQL nhằm phản ánh thông tin 'nóng' liên quan đến tình hình dạy-học tại LMH.