Đăng nhập

Tên đăng nhập : tuân thủ quy định của ĐVQL để nhận biết người dùng menu này là học viên (HV), giảng viên (GV), hay người quản lý (QL):
- Nếu là HV: đó là danh mã HV, thí dụ MBA23124 – như quy định tại trang cuối menu “Giới thiệu”;
- Nếu là GV: đó là phần tên trong email của GV đã cung cấp trong hợp đồng giảng dạy;
- Người QL có Tên đăng nhập do bộ phận quản lý SĐH quy định.

Mật khẩu : cụm từ dành riêng cho người sử dụng menu này. Khi sử dụng lần đầu, mật khẩu do hệ thống cài sẵn. Người dùng cần phải cài đặt lại mật khẩu theo định ý của mình để đảm bảo tính riêng tư trong sử dụng.
Khi đưa Tên đăng nhập vào, hệ thống tự động nhận biết đối tượng đăng nhập là ai để cho phép làm việc với các chức năng tương ứng của menu “Quản lý Dạy-học”. Các chức năng này phân định theo ba loại menu của người dùng riêng biệt ứng với tài khoản đăng nhập (không có tài khoản sẽ không vào được menu riêng có này của người dùng, để đảm bảo tính riêng tư người dùng). Ba loại menu dành riêng cho từng đối tượng:
- HV: Thông tin học viên, Kết quả học tập, Ý kiến học viên, Thông tin học phí, Luận văn/Đồ án tốt nghiệp;
- GV: Thông tin giảng viên, Kết quả giảng dạy, Ý kiến giảng viên, Môn giảng dạy, Bảng điểm môn học.
- NV quản lý Sau đại học: Thực hiện các nhiệm vụ quản lý thông qua trang Quản trị PGA.

Các chức năng chính của trang Quản lý dạy - học

Trang Quản lý dạy - học thực hiện các chức năng tự quản thông tin cá nhân và giao tiếp giữa HV, GV với phòng quản lý SĐH thông qua nội dung gửi đi từ các menu Ý kiến phản ánh của HV, GV.

* Ý kiến của HV, GV được chuyển qua trang Quản trị để NV quản lý SĐH xử lý, trả lời yêu cầu của HV, GV một cách kịp thời bằng cách gọi điện thoại hay gửi Email cho HV, GV.

Ý kiến của HV thường gặp nhất là: Đăng ký môn học, phản ánh dạy học môn học,.. còn ý kiến của GV thường là tình hình phục vụ lớp học, chuyên cần của HV, tin nhắn nộp bảng điểm,...

Các chức năng phục vụ quản lý dạy-học

Bảng điểm lớp môn học (LMH) gồm các thành phần: điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm chuyên cần, điểm thi hết môn (có thể là điểm tiểu luận, chuyên đề,.. của môn học) và điểm môn học.
Điểm môn học là điểm kết luận về môn học (tính theo quy định trong đề cương môn học).

LMH và điểm môn học được lưu vào CSDL điểm của HV và lưu trong CSDL điểm của GV. Kết quả hiển thị bảng điểm trong menu dành cho mỗi:

HV: hiện ra trong menu Kết quả học tậpLuận văn/Đồ án tốt nghiệp.

GV: hiện ra ở các menu
- Kết quả giảng dạy: thông tin các LMH do GV giảng dạy qua các học kỳ, năm học.
- Môn học giảng dạy: hiện ra đề cương môn học, kể cả việc báo bài, điểm danh LMH.
- Tải bảng điểm môn học: là menu quản lý điểm các LMH do GV dạy có trong CSDL quản lý điểm của PGA. Ở đấy với mỗi LMH, GV tải các bảng điểm giữa kỳ, điểm thi, điểm môn học lên trang Quản tị của PGA. Từ đó NV quản lý SĐH kiểm tra, in bảng điểm HV của LMH từ PGA để gửi cho GV, thông báo điểm môn học cho HV thông qua trang dành riêng cho HV.

Căn cứ CSDL điểm của PGA, NV quản lý SĐH tiến hành in bảng điểm học tập cho HV qua từng thời kỳ học tập, bảng điểm toàn khóa học hay bảng điểm tốt nghiệp cho HV.

Lịch trình giảng dạy của GV qua từng thời kỳ có thể truy cập tại menu Môn học giảng dạy trong trang dành riêng cho GV.

Lịch trình học tập của HV qua từng thời kỳ có thể đọc tại menu Kết quả học tập trình bày trong trang dành riêng cho HV.

Nếu HV, GV có phản ánh gì họ sẽ gửi tin cho NV quản lý thông qua menu Ý kiến của họ. Nhân viên quản lý SĐH sẽ nhận tin trong trang Quản trị để xử lý yêu cầu của HV, GV.

Tin nóng là tin nhắn phản ánh tức thời các ý kiến của HV, GV thông qua menu Ý kiến dành riêng cho HV, GV ở trang Quản lý dạy-học

Tin này sẽ được chuyển qua trang Quản trị để Nhân viên quản lý SĐH tiếp nhận và có giải pháp xử lý để thông báo lại cho HV, GV.

Đây là trang quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) của cổng thông tin PGA, bao gồm:

- CSDL tuyển sinh, CSDL học viên, CSDL Giảng viên, CSDL điểm các lớp môn học, CSDL NCKH của HV, CSDL HV tốt nghiệp.

- CSDL quản lý các Chương trình dạy học và Chuẩn đầu vào-ra, CSDL các môn học, CSDL về kế hoạch đào tạo, CSDL quản lý thời khóa biểu, CSDL về đăng ký môn học.

- CSDL quản lý đăng nhập, kết xuất các loại bảng điểm cho HV, GV.

- CSDL quản lý và xử lý tin nóng do HV, GV gửi đến.

- Quản trị các hệ dữ liệu về: Thông báo, Biểu mẫu, các Quy chế, Quy định,...

Trang này dành riêng cho nhân viên Phòng ĐTSĐH-KHCN trong quản lý Sau đại học.