KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Quyết định số 473/QĐ-ĐNT ngày 30/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM )