Quy đổi Ngoại ngữ trong tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ

Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ Ngoại ngữ
tương đương trong tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (Áp dụng từ khóa 2022 trở đi)

Ngôn ngữ áp dụng: Tiếng Anh

Ngoại ngữ đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ: Tương đương bậc 3

Ngoại ngữ tốt nghiệp Thạc sĩ: Tương đương bậc 4Công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL
International Certificate tương đương với các cấp bậc của Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam