Về Phòng Đào tạo sau đại học - Khoa học công nghệ

a) Đầu mối tổ chức, quản lý thực hiện các hoạt động đào tạo SĐH và khoa học công nghệ (KHCN), các hoạt động hợp tác về KHCN và SĐH tại Trường.

b) Chủ trì soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn của Trường về hoạt động đào tạo SĐH, KHCN.

c) Tham vấn, đề xuất lãnh đạo Trường xem xét các phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo SĐH và KHCN; hợp tác KHCN, SĐH. Đề xuất phương hướng, kế hoạch chiến lược đào tạo SĐH và KHCN của Trường.

d) Thực hiện các quy định về thống kê và báo cáo về hoạt động đào tạo SĐH và KHCN theo yêu cầu của Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các đơn vị cấp trên liên quan.

e) Quản lý các mảng thông tin về SĐH và KHCN, công khai thông báo trên các cổng thông tin điện tử pga.huflit.edu.vn và sta.huflit.edu.vn; tổ chức, quản lý các cổng thông tin hội nghị khoa học cấp Trường (HSC), hội nghị quốc tế tại Trường (HIC).

- Trưởng Phòng: PGS.TS Nguyễn Phi Khứ

- Địa chỉ: Tầng 1 khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh , Phường 13, Quận 10, TP. HCM)

- Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 107

Các hoạt động hợp tác đào tạo và khoa học công nghệ

a) Công tác đào tạo SĐH

i. Soạn thảo, trình lãnh đạo Trường phê duyệt các kế hoạch phát triển các chương trình SĐH theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và nhu cầu xã hội.

ii. Tổ chức thiết kế, xây dựng, đánh giá, cập nhật các chương trình SĐH phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các ngành đào tạo và hướng đến hội nhập quốc tế.

iii. Chủ trì quảng bá, thực hiện đề án tuyển sinh SĐH, quản lý hồ sơ và báo cáo công tác tuyển sinh theo quy định.

iv. Tổ chức nhập học, cấp địa chỉ thư điện tử, thẻ học viên; tổ chức quản lý hồ sơ, quá trình học tập, nghiên cứu của học viên SĐH.

v. Tổ chức, mở lớp học bổ sung kiến thức SĐH; xét cấp các chứng chỉ bồi dưỡng trình độ SĐH cho những người học có nhu cầu.

vi. Triển khai thực hiện và điều phối các kế hoạch dạy - học SĐH theo từng năm học; cùng với các ban chủ nhiệm ngành đào tạo SĐH phối hợp mời GV, lập thời khoá biểu giảng dạy, học tập và phối hợp với các đơn vị quản lý chuyên môn tổ chức thực hiện các khảo sát nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của GV, chất lượng học tập của học viên và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo của Trường, lập lịch thi và tổ chức thi các môn học, các học phần.

vii. Quản lý hợp đồng giảng dạy SĐH; thống kê, xác nhận giờ giảng của GV tham gia giảng dạy SĐH tại Trường.

viii. Xây dựng quy trình, quản lý phân công người quá trình hướng dẫn luận văn, luận án; tham mưu thành lập các tiểu ban đánh giá chuyên đề học thuật, hội đồng đánh giá luận văn, luận án; đề xuất lãnh đạo Trường thành lập các hội đồng thi tuyển, hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và xét cấp văn bằng tốt nghiệp SĐH.

ix. Quản lý, lưu trữ bài thi và điểm thi kết quả học tập SĐH, kết quả bảo vệ các chuyên đề, luận văn, luận án, chuyển lưu trữ các luận văn, luận án tại Thư viện Trường; thống kê và trình lãnh đạo Trường xác nhận các bảng điểm học tập cuối khóa, các văn bằng tốt nghiệp của học viên SĐH.

x. Đề xuất với lãnh đạo Trường về các phương án xử lý học vụ, xem xét cho học viên SĐH được gia hạn, tạm dừng hoặc thôi nhiệm vụ học tập, nghiên cứu.

xi. Phối hợp với đơn vị quản lý cơ sở và trang thiết bị bố trí các phòng học, phòng sinh hoạt học thuật theo thời khóa biểu SĐH; tổ chức thực hiện đáp ứng các yêu cầu của quy trình đào tạo, bồi dưỡng SĐH theo sự phân cấp của Trường và các quy chế, quy định hiện hành.

xii. Chủ trì và phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tốt nghiệp, trao văn bằng tốt nghiệp cho học viên SĐH. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng, chứng chỉ học tập của học viên SĐH khi có yêu cầu.

xiii. Cùng với các ban chủ nhiệm ngành đào tạo SĐH theo dõi, quản lý chất lượng đào tạo SĐH; tổ chức xây dựng, thẩm định và đánh giá, cập nhật các chương trình đào tạo SĐH theo định kỳ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

xiv. Tổ chức, thực hiện các hoạt động, các báo cáo về kiểm định các chương trình đào tạo SĐH, kiểm định chất lượng giáo dục của Trường theo kế hoạch của các đơn vị quản lý chuyên môn.

xv. Tổ chức hợp tác, xây dựng và triển khai các đề án thí điểm, mở mới các ngành đào tạo SĐH, đề án nâng cao chất lượng đào tạo SĐH. Tham gia cùng với các khoa, bộ môn, xây dựng và phát triển các mô hình, các chương trình liên thông và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng SĐH.

b) Công tác khoa học và công nghệ

i. Tổ chức và quản lý thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN của Trường; tổ chức đánh giá kết quả hoạt động KHCN, các báo cáo khoa học của các đề tài, dự án KHCN các cấp thực hiện tại Trường.

ii. Tổ chức, quản lý đăng ký, xét duyệt, báo cáo định kỳ, nghiệm thu các đề tài, dự án KHCN; các dự án sản xuất thử nghiệm, vườn ươm KHCN cấp Trường.

iii. Chịu trách nhiệm quản lý, hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả KHCN của CB-NV và SV của Trường. Hướng dẫn, quản lý các công bố khoa học, ấn phẩm khoa học, các sáng kiến sáng chế, phát minh, sở hữu trí tuệ.

iv. Hướng dẫn, tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa, tổ chức các hội nghị khoa học cấp Trường, các hội nghị quốc gia hoặc quốc tế do Trường đăng cai hoặc phối hợp đăng cai tổ chức.

v. Tổ chức xuất bản sách, giáo trình, các ấn phẩm KHCN phục vụ nghiên cứu và đào tạo; hỗ trợ thực hiện công bố khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học.

vi. Cung cấp thông tin, hỗ trợ CB-NV, nghiên cứu khai thác các nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu khoa học (NCKH). Vận động, hỗ trợ CB-NV và SV tham gia các giải thưởng trong và ngoài nước. Phối hợp các khoa, Đoàn thanh niên và Hội SV vận động và tổ chức SV NCKH, tham gia các hoạt động KHCN, tham dự các giải thưởng SV NCKH.

vii. Đề xuất khen thưởng các sáng kiến phát minh, công bố KHCN có giá trị ở trong và ngoài nước; kiến nghị những biện pháp xử lý hoặc kỷ luật đối với cá nhân và đơn vị vi phạm quy chế, quy định về KHCN.

viii. Thống kê, đánh giá hàng năm các công trình khoa học của Trường, các bài báo khoa học, các áp dụng thực tế; định kỳ báo cáo lãnh đạo Trường và các cấp liên quan về hoạt động KHCN của Trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Trường để tổ chức, quản lý, cập nhật hồ sơ, kiểm tra, xác nhận kết quả hoạt động KHCN, lý lịch khoa học của CB-NV thuộc Trường.

ix. Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, tìm hiểu lựa chọn các đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực KHCN của CB-NV và khả năng NCKH của SV. Phối hợp với các khoa, phòng liên quan trong việc xây dựng, triển khai hoạt động KHCN; tìm kiếm nguồn hỗ trợ, bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KHCN và chuyển giao công nghệ.

x. Tham vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, các hội đồng khoa, hội đồng thi đua khen thưởng của Trường, hoạt động kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

c) Phối hợp với các đơn vị quản lý chuyên môn thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGH