LỊCH TUYỂN SINH NĂM 2023


TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Đợt 1: Tháng 06/2023

Đợt 2: Tháng 12/2023


ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Dự kiến

Đợt 1: Tháng 06/2023

Đợt 2: Tháng 01/2024


ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Dự kiến

Đợt 1: Tháng 05/2023

Đợt 2: Tháng 11/2023