LỊCH TUYỂN SINH NĂM 2024


TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Đợt 1: Tháng 03/2024

Đợt 2: Tháng 09/2024


ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Dự kiến

Đợt 1: Tháng 06/2024

Đợt 2: Tháng 01/2025


ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Dự kiến

Đợt 1: Tháng 05/2024

Đợt 2: Tháng 11/2024