Thông tin chung

Địa chỉ liên hệ chính thức của đơn vị quản lý sau đại học (ĐVQL):

Trang web: pga.huflit.edu.vn

Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn

Số điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 107

Mọi thông tin khi chuyển đến ĐVQL thông qua email được ĐVQL trả lời nội trong 2 ngày làm việc.

Giảng viên cơ hữu hoặc thỉnh giảng thực hiện giảng dạy sau đại học tại Trường theo các điều khoản trong hợp đồng giảng dạy với Trường. Giảng viên thỉnh giảng có thể liên hệ ĐVQL để được cấp thẻ Giảng viên Thỉnh giảng để tiện sử dụng các dịch vụ của Trường.

1. XEM THỜI KHÓA BIỂU

GV đăng nhập vào trang web pga.huflit.vn ở mục Quản lý Dạy-học, menu Thời khóa biểu sau đó chọn Học kỳ và Thời gian cần xem thời khóa biểu. Hệ thống web sẽ hiện thông tin để GV tham chiếu.

2. BÁO HOÃN GIỜ GIẢNG

Bước 1: Đăng nhập vào pga.huflit.edu.vn để báo hoãn hoặc nghỉ buổi dạy trước giờ học.

Bước 2: Hệ thống sẽ tự động thông báo cho học viên (HV) tại mục Thông báo nghỉ, bù trên trang web, tự động gửi thông tin hoãn dạy vào email của GV và đơn vị theo dõi đảm bảo chất lượng (ĐBCL).

Ghi chú:

- GV không được nghỉ dạy quá 3 buổi/học kỳ/ lớp - trừ trường hợp phải nghỉ do điều động đi công tác xa. Số buổi có GV dạy thay thế tại một lớp không quá 30% tổng số buổi dạy lớp đó.

- Trong trường hợp đột xuất, GV phải thông báo ngay cho ĐVQL chậm nhất 20 phút trước khi buổi học bắt đầu để ĐVQL đến lớp học thông báo cho HV nghỉ.

3. BÁO GIẢNG BÙ

GV đăng nhập vào pga.huflit.edu.vn để báo lịch giảng dạy bù. ĐVQL sắp xếp phòng để GV dạy bù. Sau đó hệ thống gửi email xác nhận lịch dạy bù đến email của GV, đơn vị ĐBCL và thông báo cho HV biết tại mục Thông báo nghỉ, bù trên trang web.

Ghi chú:

- GV đăng ký giảng bù trước ngày dạy bù ít nhất 5 ngày và ngày dạy bù không được cùng ngày với buổi học chính theo thời khóa biểu của lớp. Trong buổi dạy bù số HV tham dự lớp phải trên 70%.

4. BÁO DANH SÁCH GHI ĐIỂM

- CBGD đăng nhập vào pga.huflit.edu.vn vào mục Giảng viên, tiếp theo chọn Lịch dạy sau đó chọn học kỳ, năm học hệ thống quản lý đào tạo sẽ thể hiện tất cả kế hoạch, lịch giảng dạy của CBGD.

5. CHẤM PHÚC KHẢO

Bước 1: Khi được ĐVQL thông báo, GV chấm bài thi đến nhận bài đã cắt phách để chấm phúc khảo.

Bước 2: Nội trong 7 ngày từ lúc nhận bài chấm phúc khảo, GV chấm và nộp lại bài chấm có ghi điểm phúc khảo với chữ ký xác nhận GV cho ĐVQL.

Bước 3: ĐVQL phối hợp với khoa chủ quản chuyên môn đào tạo xem xét, cho ý kiến về điểm kết luận của các bài thi phải chấm phúc khảo và thông báo kết quả trên trang web.

6. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC/HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

Đánh giá môn học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh năm 2022

Đánh giá môn học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh năm 2019