Quá trình tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ HUFLIT năm 2023

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thực hiện kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ năm 2023.

Thực hiện công tác thông báo quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi và các panel quảng cáo. Đồng thời tiến hành tư vấn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Banner tuyển sinh ở cơ sở Sư Vạn Hạnh

Hình 1. Băng rôn tuyển sinh ở cơ sở Sư Vạn Hạnh

Quá trình tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ HUFLIT đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thực hiện kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022 bắt đầu từ ngày 10/4/2022 cho đến 29/7/2022.

Giai đoạn Từ 10/4/2022 đến 15/6/2022: Thực hiện công tác thông báo quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi và các panel quảng cáo. Đồng thời tiến hành tư vấn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Banner tuyển sinh ở cơ sở Sư Vạn Hạnh

Hình 1. Băng rôn tuyển sinh ở cơ sở Sư Vạn Hạnh

Banner tuyển sinh ở cơ sở Trường Sơn

Hình 2. Băng rôn tuyển sinh ở cơ sở Trường Sơn

Giai đoạn Từ 15/6/2022 đến 15/7/2022: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh: thời gian địa điểm phòng thi và công tác an ninh cho kỳ thi.

Hình 3. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển ở cổng trường.

Hình 4. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển ở sảnh chính

 

Giai đoạn Từ 15/7/2022 đến 23/7/2022: Tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn. Công tác đánh giá được tổ chức nghiêm ngặt dưới sự giám sát của Ban lãnh đạo nhà trường, thí sinh tuân thủ theo các quy định được phổ biến trước khi thi.

Hình 5. Chuẩn bị thủ tục trước giờ thi

Hình 6. Phòng hội đồng thi

Hình 7. Giám thị cho thí sinh vào phòng thi

Quá trình tổ chức tuyển sinh Cao học HUFLIT 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thực hiện kế hoạch tuyển sinh Cao học năm 2021 2 đợt bắt đầu từ ngày 22/3/2021 cho đến 15/11/2021.

Đợt 1 từ 22/3/2021 đến 31/5/2021, đợt 2 từ 01/8/2021 đến 15/11/2021: Thực hiện công tác thông báo quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi và các panel quảng cáo. Đồng thời tiến hành tư vấn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Hình 1. Quảng bá tuyển sinh

Giai đoạn Từ 22/11/2021 - 15/12/2021: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh: thời gian địa điểm phòng thi và công tác an ninh cho kỳ thi.

Hình 2. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển ở cổng trường.

Hình 3. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển ở sảnh chính

Từ 25/12/2021 đến 31/12/2021: Tổ chức thi tuyển và chấm thi tuyển sinh. Quá trình thi tuyển được tổ chức nghiêm ngặt dưới sự giám sát của Ban lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng, thí sinh tuân thủ theo các quy định được phổ biến trước khi thi.

Hình 4. Chuẩn bị thủ tục trước giờ thi

Hình 5. Tổ chức giám sát an ninh hành lang trong quá trình thi tuyển.

Hình 6. Ban đề thi bàn giao đề thi cho Ban coi thi

Hình 7. Trưởng ban coi thi bàn giao đề thi cho cán bộ coi thi

Quá trình tổ chức tuyển sinh Cao học HUFLIT 2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thực hiện kế hoạch tuyển sinh Cao học năm 2020 2 đợt bắt đầu từ ngày 03/02/2020 cho đến 15/11/2020.

Giai đoạn 01/7/2020 đến 28/8/2020: Thực hiện công tác thông báo quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi và các panel quảng cáo. Đồng thời tiến hành tư vấn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Hình 1. Quảng bá tuyển sinh

Giai đoạn Từ 02/11/2020 - 15/12/2020: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh: thời gian địa điểm phòng thi và công tác an ninh cho kỷ thi.

Hình 2. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển

Từ 26/12/2020 đến 30/12/2020: Tổ chức thi tuyển và chấm thi tuyển sinh. Quá trình thi tuyển được tổ chức nghiêm ngặt dưới sự giảm sát của Ban lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng, thí sinh tuân thủ theo các quy định được phổ biến trước khi thi.

Hình 3. Tổ chức giám sát an ninh hành lang trong quá trình thi tuyển.

Hình 4. Thí sinh gửi tư trang tại Phòng hội đồng

Hình 5. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh phổ biến quy chế coi thi

Hình 6. Chuẩn bị giấy làm bài cho thí sinh

Hình 7. Tổ chức bàn giao đề thi

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thực hiện kế hoạch tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2019 bắt đầu từ ngày 15/7/2019 cho đến 31/12/2019.

Giai đoạn 15/7/2019 – 25/11/2019: Thực hiện công tác thông báo quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi và các panel quảng cáo. Đồng thời tiến hành tư vấn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Hình 1. Quảng bá tuyển sinh

Giai đoạn 19/11/2019 đến 8/12/2019: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh: thời gian địa điểm phòng thi và công tác an ninh cho kỷ thi.

Hình 2. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển

Từ 9/12/2019 đến 25/12/2019: Tổ chức thi tuyển và chấm thi tuyển sinh. Quá trình thi tuyển được tổ chức nghiêm ngặt dưới sự giám sát của Ban lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng, thí sinh tuân thủ theo các quy định được phổ biến trước khi thi.

Hình 3. Tổ chức giám sát an ninh hành lang trong quá trình thi tuyển.

Hình 4. Thí sinh gửi tư trang tại Phòng hội đồng

Hình 5. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh phổ biến quy chế thi

Hình 6. Chuẩn bị giấy làm bài cho thí sinh

Hình 7. Tổ chức bàn giao đề thi

Kết quả tuyển sinh các năm qua như sau:

Thông báo nhập học lớp thạc sĩ Đợt 2 năm 2023

Quý học viên trúng tuyển vui lòng: 

  1. Bổ sung các hồ sơ còn thiếu. 
  2. Đơn đăng ký nhập học (MẪU 01 B.Biểu mẫu nhập học và học vụ) https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau

Thời hạn nhận bổ sung hồ sơ và đơn nhập học từ ngày 26/12/2023 - 02/01/2024 

(Thí sinh không nộp trong thời gian này, xem như không có tên trong Quyết định công nhận học viên)

Khóa học dự kiến bắt đầu: 03/12/2023. 


Thông báo nhập học lớp thạc sĩ Đợt 1 năm 2023

Quý học viên trúng tuyển vui lòng: 

  1. Bổ sung các hồ sơ còn thiếu. 
  2. Đơn đăng ký nhập học (MẪU 01 B.Biểu mẫu nhập học và học vụ) https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau

Thời hạn nhận bổ sung hồ sơ và đơn nhập học từ ngày 27/7/2023 - 02/8/2023 để làm Quyết định công nhận học viên

(Thí sinh không nộp trong thời gian này, xem như không có tên trong Quyết định công nhận học viên)

Khóa học dự kiến bắt đầu: 16/9/2023. 


 

Thông báo nhập học lớp thạc sĩ năm 2022

Quý học viên trúng tuyển vui lòng: 

  1. Bổ sung các hồ sơ còn thiếu. 
  2. Đơn đăng ký nhập học (MẪU 01 B.Biểu mẫu nhập học và học vụ) https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau

Thời hạn nhận bổ sung hồ sơ và đơn nhập học từ ngày 21/9/2022 - 30/9/2022 để làm Quyết định công nhận học viên

(Thí sinh không nộp trong thời gian này, xem như không có tên trong Quyết định công nhận học viên)

Khóa học dự kiến bắt đầu: 22/10/2022. 


Thông báo nhập học lớp Thạc sĩ năm 2021

Quý học viên trúng tuyển vui lòng: 

  1. Bổ sung các hồ sơ còn thiếu. 
  2. Đơn đăng ký nhập học (MẪU 01 B.Biểu mẫu nhập học và học vụ) https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau

Thời hạn nhận bổ sung hồ sơ và đơn nhập học từ ngày 03/01/2022 - 24/01/2022 để làm Quyết định công nhận học viên

(Thí sinh không nộp trong thời gian này, xem như không có tên trong Quyết định công nhận học viên)

Khóa học dự kiến bắt đầu: 19/02/2022.