Tổng quan Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

1. Tên CSGD: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT)

2. Tên CTĐT: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh

3. Thời điểm thiết kế hoặc điều chỉnh CTĐT: Gồm hai giai đoạn

+ Giai đoạn 2019-2021:

Quyết định ban hành CTĐT số 39/QĐ-ĐNT ngày 07/01/2020; Mã ngành 7340101

Áp dụng với các khóa tuyển sinh giai đoạn 2019-2021; được thiết kế theo:

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 và

- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014.

CTĐT này đã được cập nhật và ban hành tại Quyết định số 586/QĐ-ĐNT ngày 22/4/2022

+ Giai đoạn 2022 về sau:

Quyết định ban hành CTĐT số 1140/QĐ-ĐNT, 19/9/2022; Mã ngành 8340101

Áp dụng với các khóa tuyển sinh từ năm 2022; được thiết kế theo:

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 và

- Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021.

4. Thời gian đào tạo: 24 tháng

5. Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh