Đề cương môn học ngành Quản trị kinh doanh

Môn học:

Đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh: Xem đề cương

Đề án tốt nghiệp thạc sĩ: Xem đề cương

Digital Marketing và Thương mại điện tử: Xem đề cương

Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản trị kinh doanh: Xem đề cương

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh: Xem đề cương

Kinh tế học quản trị: Xem đề cương

Kỹ năng lãnh đạo tinh thần doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp: Xem đề cương

Phân tích và dự báo trong kinh doanh: Xem đề cương

Phương pháp nghiên cứu khoa học: Xem đề cương

Quản trị chất lượng và công nghệ: Xem đề cương

Quản trị chuỗi cung ứng và logistics: Xem đề cương

Quản trị đổi mới sáng tạo: Xem đề cương

Quản trị dự án và đấu thầu: Xem đề cương

Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp: Xem đề cương

Quản trị marketing và thương hiệu: Xem đề cương

Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức và văn hóa doanh nghiệp: Xem đề cương

Quản trị tài chính và quản trị công ty: Xem đề cương

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Xem đề cương

Toàn cầu hóa và kinh doanh quốc tế: Xem đề cương