Điều kiện tốt nghiệp

  Điều kiện để HV được công nhận tốt nghiệp:

- Đã hoàn thành các học phần của CTĐT và bảo vệ luận văn hoặc đề án đạt yêu cầu;

- Có trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra trước thời điểm xét tốt nghiệp; được minh chứng bằng một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Xem chi tiết tại đây) hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ GDĐT công bố, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành tiếng Anh, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành khác mà chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh;

- Hoàn thành các trách nhiệm theo quy định của Trường; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật, đình chỉ học tập.