Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Áp dụng từ khóa 2022 trở đi)

Ngôn ngữ áp dụng: Tiếng Anh