QUY ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015)
Về khối lượng kiến thức tối thiểu mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ