Quyết định số 586/QĐ-ĐNT ngày 22/4/2022
Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 2021 trở về trước)