Quyết định số 701/QĐ-ĐNT ngày 14/06/2022
Ban hành Quy định về việc mở ngành đào tạo trình độ sau đại học tại Trường Đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh