Quyết đinh số 298/QĐ-ĐNT ngày 24/7/2019
Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM