Quyết định số 299/QĐ-ĐNT ngày 24/7/2019
Ban hành Quy trình đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo trình độ sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM