Quyết định số 420/QĐ-ĐNT ngày 29/3/2023
Ban hành Danh mục các ngành tốt nghiệp đại học phù hợp trong tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh