Quyết định số 621/QĐ-ĐNT ngày 06/5/2022
Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh