Thông tin luận văn

DMHV MIT19206 Họ và tên Lý Thanh Tịnh Ngày sinh 05/10/1981
Khóa 2019 Điểm TB 8.06 Điểm LV 7.5