Thông tin luận văn

DMHV MIT19202 Họ và tên Phạm Nguyễn Thế Anh Ngày sinh 18/9/1979
Khóa 2019 Điểm TB 7.43 Điểm LV 7.2