Thông tin luận văn

DMHV 16CH201014 Họ và tên Lê Thái Tú Tiền Ngày sinh 19/4/1983
Khóa 2016 Điểm TB 7.71 Điểm LV 8.5