Thông tin luận văn

DMHV 16CH201008 Họ và tên Đào Lê Thảo Nguyên Ngày sinh 06/3/1990
Khóa 2016 Điểm TB 6.93 Điểm LV 8.1