Thông tin luận văn

DMHV 16CH201002 Họ và tên Nguyễn Trọng Đăng Ngày sinh 14/4/1990
Khóa 2016 Điểm TB 6.8 Điểm LV 8.0