Thông tin luận văn

DMHV MBA19205 Họ và tên Nguyễn Ngọc Sơn Ngày sinh 03/07/1989
Khóa 2019 Điểm TB 8.07 Điểm LV 7.8