Thông tin luận văn

DMHV 17CH102012 Họ và tên Nguyễn Mai Duy Tưởng Ngày sinh 20/10/1979
Khóa 2017 Điểm TB 7.4 Điểm LV 7.0