Thông tin luận văn

DMHV 17CH102011 Họ và tên Đỗ Yến Tuyết Ngày sinh 13/01/1981
Khóa 2017 Điểm TB 8.06 Điểm LV 8.8