Thông tin luận văn

DMHV 17CH102010 Họ và tên Đinh Vũ Hoàng Tuấn Ngày sinh 02/4/1994
Khóa 2017 Điểm TB 7.17 Điểm LV 7.0