Thông tin luận văn

DMHV 17CH102008 Họ và tên Lâm Thành Phương Ngày sinh 25/12/1982
Khóa 2017 Điểm TB 7.67 Điểm LV 8.0