Thông tin luận văn

DMHV 17CH102006 Họ và tên Lâm Nhị Nhơn Ngày sinh 02/12/1992
Khóa 2017 Điểm TB 7.88 Điểm LV 7.5