Thông tin luận văn

DMHV 16CH102031 Họ và tên Nguyễn Hải Yến Ngày sinh 07/5/1988
Khóa 2016 Điểm TB 6.78 Điểm LV 7.2