Thông tin luận văn

DMHV 16CH102028 Họ và tên Vũ Thị Khánh Vân Ngày sinh 05/12/1985
Khóa 2016 Điểm TB 6.91 Điểm LV 5.7