Thông tin luận văn

DMHV 16CH102027 Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Vân Ngày sinh 20/4/1985
Khóa 2016 Điểm TB 7.61 Điểm LV 8.1