Thông tin luận văn

DMHV 16CH102021 Họ và tên Trần Thanh Sang Ngày sinh 23/3/1982
Khóa 2016 Điểm TB 7.25 Điểm LV 7.2