Thông tin luận văn

DMHV 16CH102017 Họ và tên Trần Quang Trọng Nhân Ngày sinh 26/8/1987
Khóa 2016 Điểm TB 7.31 Điểm LV 5.9