Thông tin luận văn

DMHV 16CH102014 Họ và tên Dương Quốc Khánh Ngày sinh 19/11/1982
Khóa 2016 Điểm TB 6.36 Điểm LV 6.4