Thông tin luận văn

DMHV 16CH102013 Họ và tên Lê Ngọc Thùy Khanh Ngày sinh 05/11/1990
Khóa 2016 Điểm TB 6.59 Điểm LV 7.2