Thông tin luận văn

DMHV 16CH102011 Họ và tên Trần Thị Kim Hạnh Ngày sinh 19/4/1974
Khóa 2016 Điểm TB 7.37 Điểm LV 6.9