Thông tin luận văn

DMHV 16CH102005 Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Diệu Ngày sinh 04/5/1981
Khóa 2016 Điểm TB 6.92 Điểm LV 6.9