Thông tin luận văn

DMHV 16CH102004 Họ và tên Trần Bảo Châu Ngày sinh 20/3/1983
Khóa 2016 Điểm TB 7.49 Điểm LV 7.3