Thông tin luận văn

DMHV 16CH102002 Họ và tên Trần Kim Anh Ngày sinh 16/10/1984
Khóa 2016 Điểm TB 7.09 Điểm LV 6.3