Thông tin luận văn

DMHV 15CH102112 Họ và tên Nguyễn Hồ Phước Thành Ngày sinh 17/02/1990
Khóa 2015 Điểm TB 7.23 Điểm LV 5.6