Thông tin luận văn

DMHV 15CH102109 Họ và tên Nguyễn Phú Trường Sơn Ngày sinh 09/01/1979
Khóa 2015 Điểm TB 6.86 Điểm LV 5.8