Thông tin luận văn

DMHV 15CH102102 Họ và tên Nguyễn Quốc Dân Ngày sinh 01/6/1988
Khóa 2015 Điểm TB 7.37 Điểm LV 6.4