Thông tin luận văn

DMHV 15CH102034 Họ và tên Đặng Quốc Tuấn Ngày sinh 15/9/1975
Khóa 2015 Điểm TB 7.77 Điểm LV 6.0