Thông tin luận văn

DMHV 15CH102033 Họ và tên Phạm Bảo Trung Ngày sinh 30/9/1979
Khóa 2015 Điểm TB 7.78 Điểm LV 5.9