Thông tin luận văn

DMHV 15CH102020 Họ và tên Tạ Long Nguyên Ngày sinh 08/02/1984
Khóa 2015 Điểm TB 7.08 Điểm LV 5.5